Kauzy‎ > ‎

Jednosměrky v oblasti ulice Za Strahovem

V říjnu a listopadu 2020 probíhá v části Břevnova anketa MČ Praha 6 o úpravě provozu a zavedení jednosměrek v oblasti ulice Za Strahovem. Protože jsem se setkal s dotazy na toto téma a byl jsem přítomen veřejnému jednání v červnu, dovolím si k tomu napsat komentář, kde se pokusím vysvětlit motivaci a vlastnosti navrhovaných variant. Předem podotýkám, že nejsem já ani spolek Zelený Břevnov iniciátorem těchto změn, ani jsme se nepodíleli na návrhu opatření. Také předem varuji, že je v článku hodně, ale opravdu hodně map. Bez nich navrhované úpravy popsat nelze.

Chyba v anketě
Na úvod jedna důležitá informace - v anketě, kterou jste našli v domovních schránkách nebo ji můžete najít na webových stránkách Prahy 6, je chyba v textu popisující variantu II. Text v anketě zní takto:

"VARIANTA I: zjednosměrnění ulice Maratónská se zaslepením koncového úseku ulice Nad Závěrkou
VARIANTA II: zjednosměrnění ulice Za Strahovem směrem na Bělohorskou, v úseku Maratónská – Gymnastická, se zachováním obousměrného provozu v ulici Nad Závěrkou, s doplněním zaslepení jejího koncového úseku
VARIANTA III: zachování současného stavu"

Chyba je ve vymezení úseku, který má být zjednosměrněn. Správný popis úseku je Maratonská - Závěrka. Ulice Za Strahovem v úseku Závěrka - Gymnastická bude v případě varianty II stále obousměrná.
Obrázek uveřejněný v anketě popisuje variantu II správně:
Obrázek 1 - mapa úprav z ankety se správným vyznačením upravovaných úseků

Stávající stav

Nyní k popisu stávajícího stavu a k motivaci, proč je snaha o úpravu dopravy v oblasti ulice Za Strahovem a okolí. Na následující mapě vidíte současný stav s modře vyznačenými stávajícími jednosměrkami. Tento stav je rovněž varianta III ankety - zachování stávajícího stavu.
Obrázek 2 - Současný stav se zakreslenými jednosměrkami.

Problém, který se snaží návrhy řešit, je tranzitní provoz skrz oblast mezi ulicemi Tomanova-Atletická na jižní straně území a ulicí Patočkovou na severní straně. Tuto objízdnou trasu používají řidiči směřující do nebo ze Strahovského tunelu nebo tunelu Blanka a směřují na západ nebo jihozápad Prahy. Na dalších dvou mapách jsou znázorněny trasy, které řidiči nejčastěji volí. Na první mapě je červeně vyznačena trasa směrem do centra a na druhé mapě fialově trasa směrem z centra.
Obrázek 3 - Současný stav - tranzitní doprava směrem do centra

Obrázek 4 - Tranzitní doprava směrem z centra

Problémy, které tento obousměrný tranzitní provoz způsobuje, jsou nejvíce citlivé v ulici Za Strahovem, která je v úseku Maratonská - Závěrka poměrně strmá, příliš úzká pro obousměrný provoz a povrch vozovky tvoří hlučná dlažba. Vlivem těchto skutečností dochází v úseku, hlavně během ranní špičky ke kolizním situacím, kdy auta musí v kopci couvat, složitě se vyhýbat. Kdo to tam zná, ví, že to rozhodně není dobrý stav.
Obrázek 5 - Stávající stav - problematický úsek

Na dalších dvou fotografiích vidíte tento úsek z jižní i severní strany.
Obrázky 6 a 7 - Stávající stav - Problematický úsek z jižní a severní strany 
Navrhované úpravy ve variantách I a II mají za cíl z tohoto úseku tranzitní provoz alespoň z jednoho směru nedovolit a této části ulice ulevit.

Varianta I
Ve variantě I jsou navrhovány dvě opatření:
  1. Zjednosměrnění ulice Maratonská v úseku Za Strahovem-Běžecká a to směrem nahoru - z centra.
  2. Umístění balisetů v křižovatce Diskařská X Nad Závěrkou a tím zamezení odbočení z ulice Diskařská do ulice Nad Závěrkou ve směru dolů, směrem do centra. Balisety zamezí rovněž i průjezdu křižovatkou rovně ve směru ulice Nad Závěrkou-Strahov a odbočení z ulice Nad Závěrkou do ulice Diskařská směrem dolů, do centra.
Navrhovaná opatření jsou vyznačená na následující mapě.
Obrázek 8 - Varianta I - vyznačené úpravy

Pokud dojde k zavedení úprav navržených ve variantě I bude průjezd zkomplikován a to jak tranzitní dopravě, což je záměrem, tak samozřejmě i rezidentům. V ideálním případě dojde k odklonu tranzitní dopravy po trase Běžecká - Maratónská - Diskařská - Vaníčkova - Bělohorská. Znázorňuje další mapa.
Obrázek 9 - Varianta I - zamýšlený odklon tranzitní dopravy

Je zde ovšem riziko, že tranzitní doprava najde jinou trasu, jak oblastí projet. Tato trasa může vést oblastí Tejnky nebo Šlikovy ulice. Znázorňuje další mapa:
Obrázek 10 - Varianta I - Riziko alternativní tranzitní trasy směrem do centra
Tuto alternativní objízdnou trasu budou bohužel nuceni volit rezidenti, kteří se budou chtít z jižní strany do oblasti dostat. Jedinou alternativou je sjet po trase Běžecká - Maratónská - Diskařská - Vaníčkova na Bělohorskou a pak opět vyjet nahoru Gymnastickou nebo Liborovou. Toto je, dle mého názoru největší slabinou varianty I.

Co se týče tranzitu v opačném směru tedy z centra, nemá tato úprava žádný vliv a tranzit z centra zůstává stejný viz další mapa.
Obrázek 11 - Varianta I - Tranzit směrem z centra (beze změny)

Varianta II
Ve variantě II jsou navrhovány dvě opatření:
  1. Zjednosměrnění ulice Za Strahovem v úseku Maratonská a Závěrka a to směrem dolů - do centra.
  2. Umístění balisetů v křižovatce Diskařská X Nad Závěrkou a tím zamezení odbočení z ulice Diskařská do ulice Nad Závěrkou ve směru dolů, směrem do centra. Balisety zamezí rovněž i průjezdu křižovatkou rovně ve směru ulice Nad Závěrkou-Strahov a odbočení z ulice Nad Závěrkou do ulice Diskařská směrem dolů, do centra. (toto je shodné s variatou I)
Navrhovaná opatření jsou vyznačená na následující mapě.
Obrázek 12 - Varianta II - vyznačené úpravy
Ještě jednou upozorňuji na chybu v anketě, kde je špatně uváděna jednosměrnost v úseku až po ulici Gymnastická. Tak to není. Platí to co je na obrázku, tedy jednosměrka od Maratonské po ulici Závěrka (pouze k náměstíčku).

Tato varianta nijak neovlivní tranzit směrem do centra, ten zůstává stejný jako v současném stavu. Viz mapa:
Obrázek 13 - Varianta II - Tranzit do centra (beze změny)

Ke změně dojde při tranzitu směrem z centra, kdy bude tranzit odkloněn z ulice Za Strahovem do ulice Nad Závěrkou a pak bude pokračovat dále po trase Diskařská - Maratónská - Běžecká. Viz mapa:
Obrázek 14 - Varianta II - Tranzit z centra - přesměrování do ulice Nad Závěrkou

Při této variantě tedy dojde ke zvýšení provozu v ulici Nad Závěrkou. Plusem je, že pro residenty zůstává zachována možnost dostat se do území jak ze severní, tak z jižní strany.

Úprava přednosti v jízdě / hlavní ulice
Možná Vás napadá, proč je v této variantě zachováno druhé opatření s balisetami na křižovatce Nad Závěrkou X Diskařská. Domnívám se, že to je pravděpodobně proto, že dojde ještě k jedné úpravě a to nezávisle na anketě. Tato úprava je již schválená a čeká se na realizaci.
Jedná se o úpravu přednosti na křižovatce Běžecká X Maratonská. Zatím co dnes je hlavní ulice  značená při směru do centra z Běžecké směrem doleva do ulice Maratónská a dále do ulice Za Strahovem, po provedení úpravy bude hlavní ulice směrována doprava směrem ulice Maratonská - Diskařská. Schematický znázorňuje další mapička.
Obrázek 15 - úprava hlavní ulice na křižovatce Běžecká X Maratonská

Umístění balisetů ve variantě II má tedy za cíl nedovolit tranzitu směrem do centra průjezd ulici Nad Závěrkou. Tam již bude odveden tranzit ve směru z centra a mohly by zde vznikat podobné kolizní situace jako jsou dnes v ulici Za Strahovem.

Závěr
Je těžké jednu z variant doporučit, z mého pohledu mají obě velké mínusy. Varianta I zvýší provoz v oblasti Tejnky (minimálně o rezidenty přijíždějící z jižního směru) a varianta II pravděpodobně celkový provoz v oblasti příliš nesníží, pouze ho přesune do ulice Nad Závěrkou. Stávající stav zase neúměrně přetěžuje ulici Za Strahovem. 
Nechám tedy na každém z hlasující, aby si sám změny vyhodnotil a hlasoval podle svého úsudku. Snad mu k tomu tento článek alespoň trochu napomohl.
To co jistě stojí za ocenění, že MČ Praha 6 ke změnám přistupuje participativním způsobem a chce si prostřednictvím ankety zjistit názor místních obyvatelů, kterých se změny dotknout nejvíce. 
O případné reakce prosím na Facebooku Zeleného Břevnova případně na mailu zelenybrevnov@volny.cz.

Michal Chylík, 19.10.2020

Comments